Zostań wolontariuszem Zostań sponsorem naszego stowarzyszenia Zostań opiekunem naszych podopiecznych

TUTAJ możesz odwiedzić nasz profil na Facebooku, "POLUBIĆ" lub wysłać wiadomość.


Stowarzyszenie "Siloe"
ul. Krakowska 7/3
43-190 Mikołów
email: siloemikolow@gmail.com
tel. 692063683


A A A

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA "SILOE"

I. Postanowienia ogólne

§1
 1. Stowarzyszenie "SILOE", zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.nr.20 poz.104 z pózn. zmianami).
§2
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia "Siloe".
§3
 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
 1. Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.
§5
 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terenie powiatu mikołowskiego.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Mikołów.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
§6
 1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, której celami są:
  1. działanie w ramach pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  4. działalność charytatywna,
  5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  6. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  8. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
  9. promocja i organizacja wolontariatu,
  10. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 2. Stowarzyszenie będzie realizowało cele określone w ust. 1 zgodnie z nauką społeczną Kościoła katolickiego poprzez:
  1. podejmowanie wszelkich działań zmierzających do rozwiązywania problemów obecnie stojących przed polska rodziną, zwłaszcza w zakresie stosunków pomiędzy mężem i żoną oraz rodzicami a dziećmi, wychowania dzieci, potrzeb duchowych rodziny, alkoholizmu i narkomanii, właściwego gospodarowania czasem i zasobami finansowymi w rodzinie, w kontaktach z instytucjami oraz ze społeczeństwem, a także funkcjonowania osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w społeczeństwie,
  2. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin, a także osób samotnych, korzystających z pomocy społecznej Stowarzyszenia,
  3. organizowanie imprez środowiskowych (kulturalno - oświatowych, plenerowych, rozrywkowych itp.), sportowych, twórczych i artystycznych,
  4. udzielanie specjalistycznych porad psychologicznych i pedagogicznych członkom rodzin i osobom samotnym,
  5. organizowanie spotkań tematycznych mających na celu zapobieganie i ograniczanie zjawisk alkoholizmu i narkomanii w rodzinach, profilaktyki zdrowotnej, a także spotkań rekreacyjnych i wyjazdów, w tym wczasowych,
  6. pomoc dzieciom, w szczególności poprzez:
   1. pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych,
   2. pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej,
   3. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez udział w zajęciach specjalistycznych zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami,
   4. skoordynowane działania pedagogiczne na rzecz rozwoju osobowości i wdrażania do zasad współżycia społecznego we współpracy z ich rodzinami, instytucjami i osobami działającymi na rzecz dzieci,
   5. organizowanie pomocy dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych, w tym m.in. dożywianie podopiecznych,
   6. organizowanie wyjazdów kolonijnych w czasie ferii i wakacji letnich,
   7. organizowanie wyjazdów i wycieczek,
   8. organizowanie zajęć otwartych dla dzieci nie objętych stałą opieką stowarzyszenia,
   9. pomoc materialną.
  7. pomoc osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym poprzez:
   1. zapewnianie towarzystwa, w tym wizyty domowe,
   2. organizowanie zajęć grupowych celem integracji i organizacji czasu wolnego, w tym zajęć tematycznych, rozwijających zainteresowania,
   3. organizowanie wyjazdów, w tym wczasowych,
   4. zapewnienie pomocy w otrzymaniu odpowiedniej opieki medycznej, w utrzymaniu kondycji fizycznej, a także utrzymaniu i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  8. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc rodzinie, a w szczególności dzieciom, osobom starszym, samotnym oraz niepełnosprawnym, we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, samorealizacji oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
  9. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej,
  10. pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych rodzin, w szczególności dzieci, a także osób samotnych i niepełnosprawnych, poprzez świadczenie pomocy społecznej głównie opartej na wolontariacie,
  11. aktywizację zawodową osób bezrobotnych, samotnych, niepełnosprawnych.
§7
 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na działalność statutową, w szczególności z :
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  3. spadków, zapisów,
  4. dotacji,
  5. dochodów uzyskanych z działalności statutowej,
  6. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych stowarzyszenia,
  7. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji oraz aukcji charytatywnych.
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia.
§8
 1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje:
  1. organizowanie wyjazdów, wycieczek oraz kolonii w czasie ferii i wakacji,
  2. organizowanie imprez środowiskowych, sportowych, twórczych i artystycznych,
  3. pomoc dzieciom poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień – udział w zajęciach specjalistycznych; pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych, odrabianiu lekcji i nauce własnej,
  4. organizowanie pomocy dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych, w tym dożywianie podopiecznych,
  5. pomoc osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym poprzez zapewnienie towarzystwa w tym wizyty domowe,
  6. organizowanie zajęć grupowych celem integracji i organizacji czasu wolnego, w tym zajęć tematycznych rozwijających zainteresowania, organizowanie wyjazdów, w tym wczasowych,
  7. zapewnienie pomocy w utrzymaniu odpowiedniej opieki medycznej i kondycji fizycznej a także utrzymaniu i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  8. aktywizację zawodową osób bezrobotnych, samotnych i niepełnosprawnych.
 3. Odpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje:
  1. organizowanie zajęć otwartych dla dzieci nie objętych stałą opieką, organizowanie wyjazdów, wycieczek oraz kolonii w czasie ferii i wakacji,
  2. pomoc dzieciom poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień – udział w zajęciach specjalistycznych,
  3. organizowanie imprez środowiskowych, sportowych, twórczych i artystycznych,
  4. organizowanie zajęć grupowych celem integracji i organizacji czasu wolnego, w tym zajęć tematycznych rozwijających zainteresowania, organizowanie wyjazdów, w tym wczasowych,
  5. zapewnienie pomocy w utrzymaniu odpowiedniej opieki medycznej i kondycji fizycznej, a także utrzymaniu i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

II. Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską. Członkiem zwyczajnym dana osoba staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia o jej przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
 4. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia osobie ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
 5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia o jej przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
 6. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały może nadać osobie fizycznej członkostwo honorowe Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§10
 1. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach, wykładach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Każdy członek zwyczajny ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 3. Obowiązkiem członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia, opłacanie składek oraz przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wyłącznie z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego. Poza tym członkowie wspierający i honorowi posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członkowie wspierający są zobowiązani do wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń i składek członkowskich, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§11
 1. Założyciel Stowarzyszenia jest członkiem Stowarzyszenia.
§12
 1. Utrata członkostwa następuje poprzez:
  1. pisemną rezygnację złożoną Zarządowi Stowarzyszenia,
  2. wykluczenie przez Zarząd z powodu:
   1. nieusprawiedliwionego niepłacenia składek przez okres jednego roku,
   2. łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
   4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia osobie wykluczonej z grona członków Stowarzyszenia. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
 3. Do czasu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 2 członkostwo osoby wykluczonej z grona członków Stowarzyszenia wskutek uchwały Zarządu ulega zawieszeniu. W czasie zawieszenia osoba może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wyłącznie z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

IIII. Władze stowarzyszenia

§13
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
§14
 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
§15
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§16
 1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
  1. uchwalanie zmian statutu,
  2. wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  3. określanie długoterminowej strategii działania Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia, a także w sprawie przystąpienia do związku Stowarzyszeń lub innej organizacji,
  5. ocena pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków Zarządowi,
  6. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego,
  7. nadawanie członkostwa honorowego,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia i w sprawach przedstawianych przez Zarząd Stowarzyszenia.
§17
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może działać jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 niniejszego statutu,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej połowy zarejestrowanych zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
 4. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia członków listownie, faksem bądź telefonicznie, według pisemnego wyboru członka i na wskazany przez niego adres lub numer, co najmniej na 10 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania Członków. W treści zawiadomieniu Zarząd wskazuje termin i miejsce obrad, a także ich porządek.
 5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz do roku, nie później niż do końca października danego roku kalendarzowego.
 6. Zwyczajne Walne Zebranie wysłuchuje sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym, sporządzonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną i zatwierdza je, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia i udziela Zarządowi absolutorium, a także podejmuje inne uchwały, określone porządkiem obrad przez Zarząd.
 7. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być jedynie sprawy wskazane w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
§18
 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zarządu lub Zastępca Przewodniczącego.
 3. Zarząd składa się z czterech członków, w tym Przewodniczącego Zarządu, Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat, na kadencję wspólną, w głosowaniu jawnym.
 4. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, z chwilą jego odwołania przez Walne Zebranie Członków lub z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji Walnemu Zebraniu Członków. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie, bez szczególnego uzasadnienia.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§19
 1. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w tym w szczególności:
  1. reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2. zarząd majątkiem Stowarzyszenia,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia bądź wykluczenia członka Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie decyzji w sprawie zakresu i sposobów realizacji celów Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  5. ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
  6. zatrudnianie pracowników, z zastrzeżeniem § 21 ust.2 niniejszego statutu,
  7. ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia,
  8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  9. sporządzanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym.
§20
 1. Każdy członek Zarządu jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, samodzielnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym statucie.
 2. Dokonywanie czynności powodującej rozporządzenie mieniem Stowarzyszenia lub zaciąganie zobowiązań powyżej kwoty 50.000,00 zł, a także ustanowienie pełnomocnictwa wymaga każdorazowo współdziałania co najmniej dwóch członków Zarządu.
 3. Pełnomocnik Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
§21
 1. Członek Zarządu może być zatrudniony w Stowarzyszeniu, przy czym przynajmniej jeden członek Zarządu winien pełnić swoją funkcje społecznie.
 2. Do zawierania i rozwiązywania z członkiem Zarządu umowy o pracę upoważniony jest ze strony Stowarzyszenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem Zarządu nie uchybia jego uprawnieniom wynikającym z pełnionej w Stowarzyszeniu funkcji.
§22
 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat, na wspólną kadencję.
 3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą upływu kadencji, z chwilą jego odwołania przez Walne Zebranie Członków lub z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji Walnemu Zebraniu Członków. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w każdym czasie, bez szczególnego uzasadnienia.
 4. Nie można łączyć pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 6. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności nadzór nad realizacją głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 7. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy ponadto m.in.:
  1. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 9 ust. 4 i 5, a także § 12 ust.2 niniejszego statutu,
  2. określenie krotko i długofalowych programów działania Stowarzyszenia,
  3. zatwierdzanie polityki personalnej i płacowej Zarządu,
  4. sporządzanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym.
§23
 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, na czas pozostały do końca trwającej kadencji organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§24
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 4. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 6. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. Postanowienia końcowe.

§25
 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, w tym cel charytatywny na który majątek ma zostać przeznaczony. Likwidację Stowarzyszenia prowadzi Zarząd lub wskazane przez niego osoby, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków, postanowieniami niniejszego statutu i obowiązującymi przepisami prawa.
§26
 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

Zarząd Stowarzyszenia "Siloe"